Persbericht: Indaver en SUEZ bouwen energiecentrale voor niet-recyclebaar houtafval in de Waaslandhaven

Indaver en SUEZ hebben een vergunningsprocedure lopen voor de bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie voor niet-recyclebaar houtafval. De investering bedraagt 100 mio EUR. De installatie krijgt de naam E-Wood of energie uit houtafval. De installatie zal circa 180.000 ton houtafval per jaar verwerken. De energie die vrijkomt bij dit proces wordt omgezet tot elektriciteit en ingezet als stoom op het industriële stoomnetwerk van Ecluse. Door dit houtafval als grondstof te benutten voor de productie van groene energie, past deze installatie in de duurzaamheidsdoelstellingen van Vlaanderen.

Integratie op de Indaver site in Doel

De nieuwe E-Wood installatie wordt ingeplant op de Indaver site in de Waaslandhaven. Indaver en SUEZ baten samen al andere installaties op deze site uit. E-Wood wordt aldus geïntegreerd op een site waar reeds bestaande infrastructuur voor de productie van energie beschikbaar is zoals 3 turbines (totaal 85 MW) en een stoomleiding voor 160 MW hogedruk processtoom.

E-Wood, energie uit houtafval

E-Wood zal jaarlijks 180 000 ton houtafval kunnen verwerken.
Het betreft houtafval dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecycling zoals bijvoorbeeld behandeld houtafval of houtig materiaal uit composteringsinstallaties. Deze fractie kan niet meer gerecycled worden tot nieuwe houtproducten, maar kan wel nog nuttig ingezet worden als grondstof voor de productie van groene energie.
De opslag en de verwerking gebeuren in een overdekte hal. Het houtafval zal thermisch verwerkt worden via wervelbedtechnologie. De installatie beschikt over een intensieve rookgasreiniging. De installatie zal 20MW elektriciteit produceren. De resterende stoom kan geleverd worden aan het stoomnetwerk van Ecluse. De energie die vrijkomt is een permanent beschikbare, groene energiebron. Dit biedt opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van economische activiteiten in de haven. Met E-Wood kunnen we onze klanten een grotere garantie op continuïteit van de energievoorziening bieden. Bovendien zal de groene stroom de ecologische voetafdruk van de stroomafnemers gevoelig verbeteren.

Bijdrage in de (Vlaamse) doelstellingen voor hernieuwbare energie

Het Europese Klimaat- en Energiepakket legt ambitieuze doelstellingen vast voor 2020 en 2030 met onder meer een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik (20% in 2020 en 30% in 2030). Vlaanderen heeft nood aan groene energie om deze klimaatdoelstellingen te realiseren. Met de nieuwe E-Wood installatie voor de verwerking van niet-recyclebaar houtafval staat Vlaanderen een stap dichter bij het realiseren van deze doelstellingen.

Duurzaam afvalbeheer in de circulaire economie

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk en efficiënt hergebruikt. Bedrijven als Indaver en SUEZ, actieve spelers op vlak van duurzaam afvalbeheer en beiden partners in het nieuwe E-Wood project, spelen hierin een essentiële rol.

Éric Trodoux, COO van SUEZ Recycling and recovery BeNeLux & Germany: "E-Wood belichaamt één van de stappen in de grondstoffenrevolutie die SUEZ wil realiseren: we sorteren en recycleren, en gebruiken de niet-recyclebare fractie om hernieuwbare energie op te wekken. Het project verankert ons ook verder in de haven: overheids- en privébedrijven zullen beroep kunnen doen op ons voor de gehele waardeketen, van inzameling- en sorteeroplossingen (Luithagen), over recyclage van glas (High 5), tot energieterugwinning voor niet-recyclebaar vast afval en slib (SLECO en E-Wood).”

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Afval is geen eindproduct, het is een fase in de levensloop van een materiaal. Met E-Wood winnen we groene energie terug uit afvalhout. Dit project is een voorbeeld van het duurzaam engagement van de industrie om de klimaatdoelstellingen mee te realiseren.

Aanvoer en verwerkingsproces

SUEZ en Indaver zullen elk de helft van de capaciteit in portefeuille nemen en onafhankelijk van elkaar vermarkten. Met dit initiatief bieden Indaver en SUEZ hun klanten in voornamelijk België en bij uitbreiding Noordwest Europa een duurzame en competitieve oplossing aan voor het door hen geproduceerde niet-recyclebare houtafval. Met de nieuwe installatie kan er meer groene energie geproduceerd worden in Vlaanderen.

Planning

De vergunningsprocedure voor de installatie loopt nu. De installatie zou operationeel zijn in 2021.

Download foto's

https://indaver.picturepark.com/Go/Y6Fh6D6q

-------------------------

Meer informatie

Inge Baertsoen - Communications Manager Indaver - inge.baertsoen@indaver.be - +32 497 97 05 70

Marion Clisson - Communication Business Partner SUEZ - marion.clisson@suez.com - +32 476 98 85 19

Over Indaver
Indaver exploiteert gespecialiseerde installaties en beheert intelligente systemen voor afvalbeheer. Indaver verwerkt jaarlijks circa 5 miljoen ton afval van de industrie, overheden en huishoudens. 
Indaver creëert waarde uit afval via de terugwinning van materialen en energie. Met de safe sink garantie voorkomen we dat schadelijke stoffen in de materialen- of voedselketen terechtkomen. Indaver ijvert voor de veilige, CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen.
Indaver met hoofdzetel in België, beschikt over 31 operationele sites in Europa. Indaver is met haar 1662 werknemers actief in België, Duitsland, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. 
www.indaver.be

Over SUEZ
Met 90.000 medewerkers, verspreid over vijf continenten, is SUEZ wereldleider op het vlak van het slimme en duurzame beheer van hulpbronnen. De SUEZ-Groep biedt oplossingen voor het beheer van water en afval die steden en industriële partners in staat stellen het beheer van hun grondstoffen te optimaliseren et hun milieu- en economische prestaties, in lijn met de van kracht zijnde regelgeving, te verbeteren. Om aan de uitdagingen met betrekking tot kwaliteit en beschikbaarheid tegemoet te komen, zet SUEZ volop in op de grondstoffenrevolutie. Doorgedreven digitale technologie en innovatieve oplossingen maken dat SUEZ 17 miljoen ton afval per jaar recycleert en daarnaast 3,9 ton secundaire grondstoffen en 7 TWh lokale hernieuwbare energie produceert. SUEZ waakt ook over de waterreserves en biedt 58 miljoen personen sanitaire diensten door 882 miljoen m³ afvalwater per jaar te hergebruiken. In 2018 genereerde SUEZ een omzetcijfer van 17,3 miljard euro.
www.suez.be